Obsah

Třída Sluníček

Není obtížnější , náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

 

číslo třídy 2.
stáří dětí 3 – 4,5 leté
učitelky 2
provoz 1
   

 

Do 2. třídy dochází děti ve věku 3–4,5 let. Přirozeně začleňujeme všechny děti do již fungujícího kamarádského kolektivu, odstraňujeme sebemenší adaptační potíže. Rozvíjíme schopnost dětí žít ve společenství ostatních lidí, umět se přizpůsobit, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě i ve škole.

Výchovným působením usilujeme o všestranný rozvoj dětí, odpovídající věkovým a specifickým zvláštnostem.

Prohlubujeme a rozvíjíme dosavadní dovednosti, vědomosti a návyky. Klademe důraz na celkovou samostatnost a rozvoj v oblasti pohybové /hrubé a jemné motoriky/ a rozvoje řeči, schopnost vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, případně pomoci druhému, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných denních situacích a umět se rozhodnout. Podporujeme samostatnější práci dětí, s možností podílet se na řešení úkolů.

Děti s vadami výslovnosti se aktivně zapojují do dílčího specifického projektu logopedické prevence "Hrajeme si se slovíčky“.

Veškeré vzdělávací cíle a záměry naší MŠ v oblasti environmentální výchovy plníme v přímém výukovém potenciálu spojeného s prožitkovým učením – přímé pozorování, akce zaměřené na ekologii. Vytváříme a rozvíjíme základy pro otevřený postoj k životnímu prostředí.