Obsah

Spolupráce

 

Spolupráce s rodiči

 • zapojujeme rodiče do každodenního dění v naší mateřské škole
 • pravidelně je o všech běžných každodenních i vyjímečných událostech informujem přímým kontaktem s pedagogickým pracovníkem, ale i prostřednictvím informační tabule v šatně každé třídy informujeme, plakáty či webových stránek
 • pedagogické pracovnice konzultují případné výchovné problémy, doporučují odborná vyšetření a to prostřednictvím dětského pediatra
 • před nástupem dětí do MŠ seznamujeme rodiče s požadavky MŠ, s výchovným zaměřením školy, s uspořádáním dne, se stravovacími zvyklostmi
 • osobní předávání dětí přímo učitelce ve třídě využíváme k individuálním rozhovorům o dětech
 • před zápisem dětí do I. třídy ZŠ mají rodiče možnost se účastnit besedy s psychložkou z PPP na téma “ Školní zralost „
 • konzultujeme s rodiči případné odklady školní docházky
 • spolupracujeme s rodiči při přípravách a účastech dětí na kulturních akcích (divadla, výlety, plavecký výcvik , příprava Mikulášské a Vánoční nadílky)
 • rodiče nám ochotně pomáhají při úpravách zahrady a prostranství kolem MŠ, opravují nám hračky, pomůcky, pletou a šijí oblečky pro panenky, pomáhají při výchovné činnosti – zapojujeme je např. při výrobě dyňáků v MŠ, zvířátek z kaštánků apod. Rovněž pečení s rodiči se nám velmi osvědčilo, a? už na Vánoce, Velikonoce nebo na besídku pro maminky a další.
 • rodiče jsou seznámeni se svými právy a povinnostmi

 

Spolupráce se základní školou

 • uspořádání dětských dnů formou pohádkového lesa
 • společná vystoupení k různým společenským akcím v obci
 • zápisem do ZŠ má učitelka 1. třídy ZŠ možnost návštěvy v mateřské škole, kde sama poznává své budoucí žáky, seznamuje se s individualitou každého dítěte, případně s jeho potřebami, které by pak měla učitelka respektovat
 • v případě potřeby probíhá konzultace učitelek o případných odkladech školní docházky
 • předškolní děti navštěvují v 1. třídě ZŠ své kamarády a účastní se i vyučovacího procesu, p. učitelky z mateřské školy mají možnost posoudit adaptaci na školní docházku
 • rovněž probíhá návštěva školní družiny

 

Spolupráce se zřizovatelem

 • spolupráce s úřadem městyse je dobrá, pravidelně jej informujeme o dění v MŠ, 1x ročně předkládá ředitelka Hodnocení činnosti MŠ do rady úřadu městyse
 • pravidelně přispíváme rovněž do místního časopisu Prések
 • běžnou záležitostí je pozvání a účast představitelů městyse na našich besídkách v mateřské škole nebo na akcích, které reprezentují MŠ, ale i městys mimo okres
 • veřejná vystoupení dětí na akcích, které úřad městyse pořádá (Slavnosti vína, Slovácké hody,vítání občánků, besedy pro důchodce,…)

 

Spolupráce se seniory

 • snažíme se děti vést k toleranci a k úctě druhým, proto jsme začali spolupracovat s Domem s pečovatelskou službou v Polešovicích
 • babičkám a dědečkům návštěvy zpříjemňujeme krátkým hudebním či divadelním vystoupením
 • před Vánocemi jim chodíme koledovat a roznášíme vánoční přáníčka
 • zúčastňujeme se „besed s důchodci“

 

Spolupráce s odborníky

 • SPC Brno Veslařská (Mgr. Chudobová – školní logoped, Mgr. Ulrichová – školní logoped)
 • Mgr. Šťastná, Mgr. Hradilová – klinický logoped
 • SPC DUHA Zlín (Mgr. Muchová, Mgr. Tvarůžková, Mgr. Gajdůšková)
 • PPP Uherské Hradiště

 

Spolupráce s okolními mateřskými školami

 • organizování loutkových divadelních představení pro děti
 • výměna nových zkušeností a poznatků mezi pedagogickými pracovníky

 

Spolupráce s ostatními organizacemi

 • Nadace děti – kultura – sport (využíváme granty k modernizaci vnitřních i venkovních prostor mateřské školy)
 • Policie ČR (besedy pro děti, ukázka výcviku služebních psů)
 • Hasičský záchraný sbor (ekxurze, ukázka hasičských aut, techniky)
 • Český svaz včelařů Polešovice (demonstrační ukázka, ochutnávka medu, výroba svíček)
 • Český myslivecký svaz (ukázka kynologickéh výcviku loveckých psů, přednáška s ukázkou preparovaných zvířat)
 • Český svaz chovatelů Polešovice (návštěva na výstavě drobné zvěře)
 • Zeas Polešovice (exkurze, ukázka zemědělské techniky a teletníku)
 • Česká pošta (exkurze, vánoční koledování)
 • Jednota (exkurze, mikulášská nadílka, ukázka živých kaprů, vánoční koledování)
 • lékárna Polešovice (exkurze, vánoční koledování, výstava dětských prací)
 • Drmolice – ženský sbor Polešovice (účast na pořádaných akcí, výstava dětských prací)
 • divadelní spolky (Rolnička, Radost, Tetiny, Barborka,…)