Obsah

Organizace dne

Organizace dne v naší školce je přizpůsobena podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, je volná, pevně je stanovena pouze doba stravování.

 

Spontánní hry

 • probíhají po příchodu dětí od 6.30 hodin do 8.45 hodin, další hry jsou při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem dětí domů (dle potřeb dětí)

 

Činnosti řízené pedagogem

 • probíhají denně v dopoledních hodinách podle potřeb, věku, schopností dětí a dle vlastního zájmu se řízených činností zúčastňují;
 • výchovná činnost probíhá individuálně, ve skupině nebo s celou třídou dle cílů a záměrů „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“

 

Pohybové aktivity

 • MŠ je vybavena pro tyto činnosti nářadím a náčiním, využívána k těmto aktivitám je i školní zahrada;
 • pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:
  • dopoledne – zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry a prvky jógy zaměřené na relaxaci pobyt 
  • venku - řízené a spontánní pohybové činnosti, sportovní a pohybové hry 
  • odpoledne – pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti;

 

Pobyt venku

 • je organizován mezi 9.45 – 11.45 hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší;
 • při pobytu venku je využívána přilehlá zahrada MŠ, multifunkční sportovní areál u ZŠ a nejbližší okolí MŠ.

 

Odpočinek

 • Vychází z individuálních potřeb dětí;
 • od 12.00 hod – do 14.00 hod. děti odpočívají při čtené i reprodukované pohádce, mají možnost si na léhátko vzít svoji oblíbenou hračku (mazlíčka), vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby;
 • odpočinek se zkracuje dle potřeb dětí (děti, které nespí, mohou vstát dříve a věnovat se nabízeným činnostem ve třídě – prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku;
 • důležitá je celková pohoda, přátelská atmosféra.

 

Stravování

 • Od 8.30 hod. probíhá postupná ranní svačinka, děti I. třídy a II. třídy jsou obsluhovány, děti III. třídy se obsluhují samy, berou si porci podle chuti, dolévají si nápoj, uklízejí nádobí, děti ze IV. třídy si chystají svačinku samy, dle své chuti si natřou pečivo např. pomazánkou;
 • dále pak děti mají denně před pobytem venku připravenou zeleninu nebo ovoce;
 • pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek;
 • teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70oC, strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur.

 

Pitný režim

 • Od 6.30 hod. mají děti v každé třídě po celý den pití, které podle potřeby doplňuje provozní pracovnice, která se stará rovněž o mytí nádob k pitnému režimu;
 • nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy.